Entry-header image

Adatkezelés

A premiumvendeghaz.com weboldal adatkezelési tájékoztatója a weblapon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésről

 1. Tájékoztatási kivonat

Személyes adat leírása:

A regisztrált személyek nevei, postai címei, telefonszámai, illetve e-mail címei.

Személyes adatok köre:

A weblapra regisztrált Felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatok (név, postai cím, telefonszám, e-mail cím).

Adatkezelés célja:

A weboldalra történő regisztráció során a személyes adatok rögzítése, illetve tárolása.

Adatfeldolgozó és művelettechnikai leírása, amely munkatevékenységük (rendszerműködtetés) során kerülnek kapcsolatba az adatokkal:

A premiumvendeghaz.com oldal működtetője utasításainak megfelelően az adatfeldolgozó a tevékenysége során biztosítja a weblap tárhelyét. Informatikai műveletek végrehajtása. Adatfeldolgozó: Premium Vendégház, mint adatfeldolgozó és tárhely szolgáltató.

Érintettek köre:

A premiumvendeghaz.com oldalra regisztrált személyek

Adat forrása:

Közvetlenül a honlapon regisztrált személyről történik az adatrögzítés.

Adatkezelés időtartalma:

A weblapon történő regisztráció, addig ameddig az érintett személy nem kéri az adatainak a törlését, de maximum 2 évig.

Adattovábbítás:

Megkeresés esetén az illetékes hatóságok részére a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén és módon.

Adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése:

Premium Vendégház
Cím: 3300, Eger, Maklári út. 40.
Telefon: +36 30 504 7788 ill. +36 30 994 1412
Email: info@premiumvendeghaz.com

Az adatkezelő honlapja:
premiumvendeghaz.com

 1. Az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei

Az adatfeldolgozó megnevezése, aki a weblap működéséhez szükséges tárhelyet biztosítja:

Premium Vendégház
Cím: 3300, Eger, Maklári út. 40.
Telefon: +36 30 504 7788 ill. +36 30 994 1412
Email: info@premiumvendeghaz.com

 1. Az adatgyűjtés ténye, az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere:

A premiumvendeghaz.com jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített formában, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az érintettek személyes adatait (név, születési dátum, postai cím, telefonszám, e-mail cím) regisztráció során begyűjti, személyes adatait kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja. Továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

 1. Fogalom meghatározások

Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.

Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott 3. személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens:

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Felhasználó:

Azok a természetes személyek, akik a premiumvendeghaz.com oldalra regisztrálnak, és ennek keretében megadják a személyes adataikat.

 1. Az érintettek és kezelhető személyes adatok köre

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg önkéntes alapon, a premiumvendeghaz.com oldalon található ajánlatkérés feltöltéséhez.

A felhasználó „Neve”, cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás

A felhasználó,,Telefonszáma”, cél: kapcsolatfelvétel

A felhasználó „E-mail címe” , cél: kapcsolatfelvétel

 1. Az adatkezelés célja

A premiumvendeghaz.com oldalra történő regisztrációhoz szükséges személyes adatok rögzítése, tárolása. Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes és megfelelő tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználó jogosult a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adatok kiadása harmadik személy, vagy hatóságok számára – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak és kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.

Bármely felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe az ajánlatkérést. Ezen felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen vagy adatokkal történt ajánlatkéréssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 1. Az általános adatvédelmi irányelvek

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatkezelő.

A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag az érintett hozzájárulása esetén kezelhetők. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a feldolgozás során:

 • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 • az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 • az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 1. Az adatkezelés időtartama

A premiumvendeghaz.com oldal üzemeltetője, mint adatkezelő a regisztráció során a birtokába került személyes adatokat 2 évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés az adattovábbítás

A premiumvendeghaz.com weboldal által regisztrált személyes adatokhoz – a jogszabályban meghatározott időtartam alatt – az adatkezelő, továbbá az adatkezelő hivatalosan megbízott adatfeldolgozó partnere (mind a rendszer kezelése, mind annak felügyelete, karbantartása tekintetében), szabályozott és nyomon követhető formában férhetnek hozzá.

A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. A premiumvendeghaz.com oldal üzemeltetője, a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért felvételt továbbítani. Adattovábbítás külföldre nem történik.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A premiumvendeghaz.com oldal üzemeltetője kijelenti, hogy megfelelő adminisztratív, technikai, informatikai és mechanikus biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a weblapon történő regisztráció során a birtokába került személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő (vagy annak adatfeldolgozója) nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra (ld. 12. pont).

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

 1. A résztvevőket megillető jogok

A Felhasználót az adatkezelés időtartamán belül megilleti

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog
 • az adathordozhatósághoz való jog
 • a helyesbítéshez való jog
 • az elfeledtetéshez való jog 6
 • az adatkezelés korlátozása
 • a tiltakozás joga.

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a premiumvendeghaz.com oldal üzemeltetőjétől a személyes adatainak kezeléséről. Az oldal üzemeltetője a tiltakozást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett kérheti, hogy a premiumvendeghaz.com oldal üzemeltetőjétől törlés helyett korlátozza az adatait, ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a premiumvendeghaz.com vonatkozó, jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
 1. Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek

A premiumvendeghaz.com vállalja, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül válaszol. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a premiumvendeghaz.com oldal üzemeltetőjétől, mint adatkezelőtől bármikor, írásban – további formai kötöttséget mellőzve – kérhetnek tájékoztatást az alábbi módok egyikén:

 • postai úton megküldött ajánlott levélben,
 • valamint e-mailben a info@premiumvendeghaz.com címen.

Az adatainak kezelésében érintett kérheti az adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást, a személyes adatainak a helyesbítését vagy – kötelező adatkezelés kivételével – adatainak a törlését/ elfeledtetését/ vagy korlátozását. Amennyiben a kérelmét az adatkezelő nem teljesíti, úgy a kérelem elutasításának ténybeli és jogi okairól, valamint a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről, a kérelem kézhezvételtől számított 25 napon belül a premiumvendeghaz.com oldal üzemeltetője az érintettet írásban tájékoztatja.

Ezeknek az adatkezelési folyamatoknak az érvényesülésekor premiumvendeghaz.com üzemeltetője tájékoztatja, amely tájékoztatást az adatkezelő csak akkor mellőzi, ha az az érintett jogos érdekét sérti.

Az érintett – a kötelező adatkezelést kivételével – tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges vagy az adatkezelés célja kizárólag az adatkezelő érdeke és az nem összeegyeztethető az érintett jogos érdekeivel (például közvetlen üzletszerzésre, közvélemény-kutatásra vagy tudományos kutatás céljára történik).

Az érintett tiltakozását a premiumvendeghaz.com üzemeltetője a tiltakozás beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, érdemi döntést hoz, és erről írásban tájékoztatja az érintettet. Ha a tiltakozás elfogadható és indokolt, úgy a premiumvendeghaz.com üzemeltetője gondoskodik a tiltakozási jog érvényesüléséről – beleértve az adatfeldolgozói érintettséget – és az adatok törléséről/elfeledtetéséről/.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban foglaltak szerint bírósághoz fordulhat, valamint a 2011. évi CXII. törvény V. fejezetében foglaltak alapján megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek az elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu